Inloggen

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIO FEMME HOME

DEFINITIES 

STUDIO FEMME HOME: VOF STUDIO FEMME HOME GEVESTIGD OP KAPZOLDER 15, 8071 MP TE NUNSPEET

KLANT(EN): DE (RECHTS) PERSOON DIE STUDIO FEMME HOME OPDRACHT HEEFT GEGEVEN TOT LEVERING VAN DE PRODUCTEN.

BESTELLINGEN: DE PRODUCTEN DIE STUDIO FEMME HOME VOORNEMENS IS AAN DE OPDRACHTGEVER TE LEVEREN, SAMEN MET DE RAMING VAN DE DAARAAN VERBONDEN KOSTEN.


GELDIGHEID

DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN  ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE BESTELLINGEN DIE BIJ STUDIO FEMME HOME WORDEN GEPLAATST. DE VERMELDE VOORWAARDEN GELDEN VOOR ALLE KLANTEN VAN STUDIO FEMME HOME  EN VERVANGT ALLE OVEREENKOMSTEN INDIEN GEEN ANDERE SCHRIFTELIJKE, ONDERTEKENDE EN GOEDGEKEURDE HANDELSOVEREENKOMST IS GEMAAKT OP INDIVIDUELE VOORWAARDEN DOOR STUDIO FEMME HOME. 


MINIMALE ORDERWAARDE, PRIJS EN VERZENDKOSTEN 

VOOR EEN EERSTE ORDER BEDRAAGT DE MINIMALE ORDERWAARDE € 250,-. VOOR NABESTELLINGEN GELDT GEEN MINIMALE ORDERWAARDE. 

DE PRIJZEN HIERBOVEN GENOEMD ZIJN EXCLUSIEF BTW. STUDIO FEMME HOME BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM TEN ALLE TIJDEN DE PRIJZEN AAN TE PASSEN EN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DRUKFOUTEN IN DE PRIJSLIJST.  MINIMALE BESTELEENHEDEN ZIJN VERMELD OP DE PRIJSLIJST.

ORDERS VANAF € 250 WORDEN FRANCO HUIS GELEVERD. VOOR ORDERS KLEINER DAN € 250,- BRENGEN WIJ VERZENDKOSTEN IN REKENING.


BESTELLING & LEVERING

DE KLANT ONTVANGT EEN BESTELLINGS BEVESTIGING PER E-MAIL ZODRA STUDIO FEMME HOME DE BESTELLING HEEFT ONTVANGEN EN BEHANDELD. ALS EEN PRODUCT NIET OP VOORRAAD IS, ZULLEN WIJ DIT LATEN WETEN EN GEVEN WIJ EEN VERWACHTE VOORRAAD DATUM AAN. 

DE LEVERTIJD BEDRAAGT 2-3 WEKEN NA BEVESTIGING VAN BESTELLING. STUDIO FEMME HOME BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM LEVERDATUM TE WIJZIGEN EN/OF BIJ TE WERKEN.BETALING 

DE EERSTE BESTELLING DIENT VOORUIT BETAALD TE WORDEN. KLANT ONTVANGT EEN PRO-FORMA FACTUUR EN ZODRA DEZE IS BETAALD, WORDEN DE ARTIKELEN VERZONDEN, TENZIJ ANDERS IS OVEREENGEKOMEN. ALLE BETALINGSINFORMATIE WORDT OP DE FACTUUR VERMELD. STUDIO FEMME HOME HANTEERT EEN BETAALTERMIJN VAN 14 DAGEN NETTO TENZIJ ANDERS SCHRIFTELIJK OVEREENGEKOMEN. 

INDIEN NIET AAN  BETALINGSVOORWAARDEN WORDEN VOLDAAN, DAN IS STUDIO FEMME HOME GERECHTIGD EEN RENTE VAN 1% PER MAAND IN REKENING TE BRENGEN VANAF DE DAG DAT DE KLANT IN VERZUIM IS, WAARBIJ EEN GEDEELTE VAN EEN MAAND VOOR EEN HELE MAAND WORDT GEREKEND. IS DE KLANT MEER DAN 90 DAGEN IN VERZUIM, DAN WORDT EEN RENTE VAN 5% IN REKENING GEBRACHT. 

WANNEER DE KLANT IN VERZUIM IS, IS HIJ/ZIJ BOVENDIEN BUITENGERECHTELIJKE INCASSOKOSTEN EN EVENTUELE SCHADEVERGOEDING VERSCHULDIGD AAN STUDIO FEMME HOME. DE INCASSOKOSTEN WORDEN BEREKEND AAN DE HAND VAN HET BESLUIT VERGOEDING VOOR BUITENGERECHTELIJKE INCASSOKOSTEN. WANNEER DE KLANT NIET TIJDIG BETAALT, MAG STUDIO FEMME HOME HAAR VERPLICHTINGEN OPSCHORTEN TOTDAT DE KLANT AAN HAAR BETALINGSVERPLICHTING HEEFT VOLDAAN. 

IN GEVAL VAN LIQUIDATIE, FAILLISSEMENT, BESLAG OF SURSEANCE VAN BETALING AAN DE ZIJDE VAN DE KLANT, ZIJN DE VORDERINGEN VAN STUDIO FEMME HOME OP DE KLANT ONMIDDELLIJK OPEISBAAR.

STUDIO FEMME HOME BLIJFT EIGENAAR VAN ALLE GELEVERDE PRODUCTEN TOTDAT DE KLANT VOLLEDIG HEEFT VOLDAAN AAN ZIJN BETALINGSVERPLICHTINGEN.


FOUTIEVE EN ONVOLLEDIGE LEVERINGEN

DE KLANT IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE BESTELLING. WIJZIGINGEN, AANVULLINGEN EN CORRECTIES VAN BESTELLINGEN. RETOURNEREN KAN ALLEEN ALS DE ARTIKELEN IN DE ORIGINELE EN ONGEOPENDE VERPAKKING ZITTEN. DEZE  MOETEN BINNEN 5 WERKDAGEN NA ONTVANGST VAN DE BESTELLING WORDEN GEMELD PER E-MAIL. 

INDIEN DE VERPAKKING VAN EEN GELEVERD PRODUCT GEOPEND OF BESCHADIGD IS, DAN DIENT DE KLANT, ALVORENS HET PRODUCT IN ONTVANGST TE NEMEN, HIERVAN DOOR DE BEZORGER EEN AANTEKENING OP TE LATEN MAKEN, BIJ GEBREKE WAARVAN STUDIO FEMME HOME NIET AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GEHOUDEN VOOR EVENTUELE SCHADE.

 

SCHADE EN KLACHTEN

ALLE SCHADE EN KLACHTEN MOETEN WORDEN GEMELD BINNEN 5 DAGEN NA ONTVANGST, INCLUSIEF BESCHRIJVINGEN EN FOTO’S  PER E-MAIL AAN STUDIO FEMME HOME. ALLE MELDINGEN WORDEN BEHANDELD BINNEN EEN REDELIJK TIJDSCHEMA. BIJ GOEDKEURING VAN DE KLACHT/SCHADE ZAL STUDIO FEMME HOME DEZE OPLOSSEN DOOR EEN PRIJSVERLAGING AAN TE BIEDEN, EEN NIEUW ARTIKEL TE VERZENDEN OF DOOR EEN CREDITNOTA TE VERSTUREN. 

 

GARANTIE

STUDIO FEMME HOME BIEDT 12 MAANDEN GARANTIE OP DE KWALITEIT VAN ARTIKELEN. DE GARANTIE IS UITSLUITEND VAN TOEPASSING OP DEFECTEN, VEROORZAAKT DOOR ONDEUGDELIJKE FABRICAGE, CONSTRUCTIE OF MATERIAAL VEROORZAAKT BIJ NORMAAL GEBRUIK. ONDER NORMAAL GEBRUIK WORDT VERSTAAN DAT ARTIKELEN WORDEN GEBRUIKT WAARVOOR ZE ZIJN BEDACHT.  BUITEN DE GARANTIE VALLEN GEBREKEN DIE OPTREDEN ALS GEVOLG VAN: NIET INACHTNEMING DOOR DE KLANT ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN DAN WEL ANDER DAT HET VOORZIENE NORMALE GEBRUIK EN NORMALE SLIJTAGE. 

 

 

AANSPRAKELIJKHEID

IN ALLE GEVALLEN GELDT DAT STUDIO FEMME HOME NIMMER AANSPRAKELIJK IS VOOR INDIRECTE EN/OF GEVOLGSCHADE. DAARNAAST IS STUDIO FEMME HOME SLECHTS AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE DE KLANT LIJDT VOOR ZOVER DEZE SCHADE DOOR ZIJN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING WORDT GEDEKT.


TENZIJ STUDIO FEMME HOME  MET OPZET HEEFT GEHANDELD, IS ZIJ NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE, VAN WELKE AARD EN/OF OMVANG DAN OOK, DIE KLANT OF DERDEN NU OF IN DE TOEKOMST LIJDEN, VERBAND HOUDEND MET OF VOORTVLOEIEND UIT DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST, DAARONDER BEGREPEN SCHADE AAN PRODUCTEN VAN KLANT OF DERDEN, EN INDIRECTE SCHADE. 

STUDIO FEMME HOME IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE EN/OF KOSTEN, VAN WELKE AARD EN/OF OMVANG DAN OOK, VERBAND HOUDEND MET OF VOORTVLOEIEND UIT HANDELEN, NALATEN, FOUTEN EN/OF DE KWALITEIT VAN GELEVERD WERK DOOR DERDEN  DIE STUDIO FEMME HOME BIJ DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST HEEFT INGESCHAKELD, TENZIJ DEZE SCHADE MEDE IS VEROORZAAKT DOOR OPZET OF DAARMEE GELIJK TE STELLEN GROVE SCHULD.

IN HET GEVAL DAT STUDIO FEMME HOME LEVERT AAN DE KLANT DIE IN UITOEFENING VAN ZIJN BEDRIJF OF BEROEP DE PRODUCTEN VAN STUDIO FEMME HOME  LEVERT AAN DE CONSUMENT, VRIJWAART DE KLANT STUDIO FEMME HOME VOOR ALLE AANSPRAKEN VAN DE CONSUMENT VANAF HET MOMENT DAT DE GOEDEREN DOOR STUDIO FEMME HOME ZIJN GELEVERD EN DOOR DE KLANT ZIJN GEÏNSPECTEERD EN GEACCEPTEERD BINNEN DE VASTGESTELDE TERMIJN (ZIE HOOFDSTUK SCHADE EN KLACHTEN). NA INSPECTIE IS DE KLANT AANSPRAKELIJK VOOR ALLE KLACHTEN VAN DE CONSUMENT.  

 

INDIEN STUDIO FEMME HOME, ONDANKS HET BEPAALDE IN DE VORIGE ARTIKELEN, UIT WELKE HOOFDE DAN OOK JEGENS DE KLANT AANSPRAKELIJK IS, IS DEZE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT DOOR DE VERZEKERING VAN STUDIO FEMME HOME WORDT UITGEKEERD. DIT GELDT TENZIJ STUDIO FEMME HOME MET OPZET OF DAARMEE GELIJK TE STELLEN GROVE NALATIGHEID HEEFT GEHANDELD. EEN REEKS GERELATEERDE INCIDENTEN WORDT BESCHOUWD ALS ÉÉN SCHADEGEBEURTENIS/-INCIDENT.


DE ​​KLANT VRIJWAART STUDIO FEMME HOME VOOR ALLE AANSPRAKEN VAN DERDEN WEGENS SCHADE VERBAND HOUDENDE MET OVEREENKOMSTEN DIE STUDIO FEMME HOME HEEFT UITGEVOERD OF DOOR HAAR GELEVERDE PRODUCTEN, TENZIJ BIJ WET KOMT VAST TE STAAN ​​DAT DEZE AANSPRAKEN HET GEVOLG ZIJN VAN OPZET OF DAARMEE GELIJK TE STELLEN GROVE SCHULD EN DE KLANT TOONT TEVENS AAN DAT ZIJ GEEN SCHULD TREFT.

 

OVERMACHT 

STUDIO FEMME HOME KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR VERLIES DAT WORDT VEROORZAAKT DOOR OMSTANDIGHEDEN DIE STUDIO FEMME HOME NIET KAN  CONTROLEREN (OVERMACHT). DIT KUNNEN OMSTANDIGHEDEN ZIJN ZOALS OORLOG, SLAG OF DE IMPACT VAN NATUURRAMPEN. ALS DERGELIJKE OMSTANDIGHEDEN ALS DEZE VOORKOMEN, IS STUDIO FEMME HOME NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERTRAGINGEN, TEKORT AAN GOEDEREN, ETC. IN GEVAL VAN OVERMACHT IS HET DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN STUDIO FEMME HOME OM DE KLANT BINNEN EEN REDELIJKE TERMIJN OP DE HOOGTE TE STELLEN.

 

VOORWAARDEN GEBRUIK BEELDMATERIAAL

BEELDMATERIAAL MAG WORDEN GEBRUIKT INDIEN KLANT DE COLLECTIE VAN STUDIO FEMME HOME VERKOOPT. WANNEER FOTO’S VOOR ANDERE (MARKETING)DOELEINDEN WORDEN GEBRUIKT, GRAAG EERST OVERLEGGEN. STUDIO FEMME HOME MOET ALTIJD WORDEN BENOEMD OF WEERGEGEVEN.